( เลขที่หนังสือ )
( เรื่อง ประจำปี 2550)
(หนังสือ ที่ ยธ 1121/15980 ลว. 6 ธ.ค. 50) แนวทางการปฏิบัติในช่วงเทศกาลปีใหม่
(หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1 (ศตส.มท)/ว4059  ลว. 29 พ.ย. 50) การพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดประจำปีงบประมาณ 2550
(หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1 (ศตส.มท)/ว3990  ลว. 23 พ.ย. 50) มติที่ประชุมศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ศอ.ปส.) ครั้งที่ 11/2550
- ข้อมูลการจัดส่งแผนปี 2551

- ตารางแบบรายงาน
(หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1 (ศตส.มท)/ว3755  ลว. 7 พ.ย. 50) นโยบายและแนวทางในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
(หนังสือ ด่วน ที่ มท 0211.1 (ศตส.มท)/ว3199  ลว. 21 ต.ค. 50) พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดป้องกันการใช้สาระเหย พ.ศ.2533 (ฉบับที่ 3)
(หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1 (ศตส.มท)/ว3635  ลว. 24 ต.ค. 50) โครงการประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย
(หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1 (ศตส.มท)/ว3611  ลว. 22 ต.ค. 50) พิธีเปิดปฏิบัติการ "รวมพลังไทย เทิดไท้องค์ภูมิพล เฉลิมฉลอง 80 พรรษา"
(หนังสือ ด่วน ที่ มท 0211.1 (ศตส.มท)/ว3512  ลว. 15 ต.ค. 50) สถานการณ์ยาเสพติดประทศไทย
(หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1 (ศตส.มท)/ว3564  ลว. 17 ต.ค. 50) แนวทางการบูรณาการแผนงาน/โครงการและงบประมาณ ปีงบประมาณ 2551
 - powerpoint คำสั่งที่ 27
 - เอกสารแผน
 - หนังสือ ว3667
(หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1 (ศตส.มท)/ว3563  ลว. 17 ต.ค. 50) ปฏิบัติการรวมพลังไทย เทิดไท้องค์ ภูมิพล เฉลิมฉลอง 80 พรรษา
 -  powerpoint คำสั่งที่ 26
(หนังสือ ด่วนมาก ที่ มท 0211.1 (ศตส.มท)/ว3574  ลว. 18 ต.ค. 50) มาตรการป้องกันและแพร่ระบาดสารระเหย
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1 (ศตส.มท)/ว2860 ลว. 27 ส.ค. 50 ขอเลื่อนการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2551 ในพื้นที่ภาคใต้ 14 จังหวัด
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1 (ศตส.มท)/ว49 ลว. 29 ส.ค. 50 การตรวจสอบข้อมูลกำลังพล ปี 2550 
เอกสารคู่วิธีการตรวจสอบข้อมูลกำลังพล ปี 2550  
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1 (ศตส.มท)/ว2830 ลว. 23 ส.ค. 50 โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินรองรับปฏิบัติการ  "รวมพลังไทย ขจัดภัยยาเสพติดร่วมเทิดไท้องค์ราชัน)
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1(ศตส.มท./ว2730
ว2731 , ว2732 และ ว 2733)
ลว. 15 ส.ค. 2550
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2551
1. รุ่นที่ 1     - 14 จังหวัดภาคใต้ (ว.2730)
2. รุ่นที่ 2     - 19 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ว.2731)
3. รุ่นที่ 3     - 25 จังหวัดภาคกลาง (ว.2732)
4. รุ่นที่ 4     - 17 จังหวัดภาคเหนือ (ว.2733)

 กรอบยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2551
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1(ศตส.มท./ว2583
ลว. 6 ส.ค. 2550
แนวทางปฏิบัติเพื่อการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน : โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดิน
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1(ศตส.มท./ว2504
ลว. 27 ก.ค. 2550
การประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการและกำกับติดตามการดำเนินงานในพื้นที่และจัดระเบียบสังคม
และคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดกระทรวงมหาดไทย (ศตส.มท.) ครั้งที่ 6/2550
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1(ศตส.มท./ว2548
ลว. 2 ส.ค. 2550
การพิจารณาแต่งตั้งผู้แทนส่วนราชการเป็นกรรมการร่วมในศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด จังหวัด/อำเภอ/กิ่งอำเภอ
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1(ศตส.มท./ว2547
ลว. 2 ส.ค. 2550
ขอเชิญข้าราชการในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรม
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1(ศตส.มท./ว2365
ลว. 19 ก.ค. 2550
ปฏิบัติการ 80 วัน เทิดไท้องค์ราชัน 80 พรรษา
แบบรายงานปฏิบัติการ 80 วัน เทิดไท้องค์ราชัน 80 พรรษา
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1(ศตส.มท./ว1034
ลว. 18 ก.ค. 2550
ขอทราบผลการดำเนินงานที่ได้ดำเนินการเกี่ยวกับยาเสพติดที่ยังคงเหลือในพื้นที่
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท0211.1(ศตส.มท./ว2274
ลว. 12 ก.ค. 2550
การเร่งรัดการดำเนินการตามปฏิบัติการ 80 วัน เทิดไท้องค์ราชัน 80 พรรษา
หนังสือ ที่ มท 0211.1(ศตส.มท)/ว1637
ลว. 18 พ.ค. 2550 
แนวทางพัฒนาการดำเนินงานในพื้นที่เฉพาะตามปฏิบัติการ "รวมพลังไทยขจัดภัยยาเสพติด ร่วมเทิดไท้องค์ราชัน" ในห้วงระยะเวลา 6 เดือน
หนังสือ ที่ มท 0211.1(ศตส.มท)/ว1616
ลว. 17 พ.ค. 2550 
การสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการในกลุ่มเป้าหมายสถานประกอบการและสถานศึกษา ปี 2550 
หนังสือ ที่ มท 0211.1(ศตส.มท.)/ว1488
ลว. 9 พ.ค. 2550  
สรุปผลการประชุมสัมมนาเพื่อระดมความเห็นในการจัดระเบียบสังคมเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงและการบังคับใช้กฎหมาย
หนังสือ ที่ มท 0211.1(ศตส.มท.)/ว1484
ลว. 8 พ.ค. 2550
การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ
 
 
     
หนังสือพิมพ์