ส่วนกิจการพิเศษ สำนักนโยบายและแผนกระทรวงมหาดไทย

e-mail : ncoc_2008@hotmail.com
โทร 0 -2226-0198 , 0-2225-3339 มท. 50620 - 3
หนังสือพิมพ
หนังสือที่ ด่วนที่สุด มท 0211.1(ศตส.มท.)/ว 67 ลว.6 ต.ค.53