ส่วนกิจการพิเศษ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะ และจัดทำข้อเสนอ ในการดำเนินงาน ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ของกระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งภาคเอกชน ประชาชน ประสานและสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านยาเสพติด รวมทั้งจัดทำรายงาน สรุปผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และดำเนินการในฐานะสำนักงานประสานการแก้ไขปัญหายาเสพติด กระทรวงมหาดไทย รวมถึงงานที่เป็นนโยบายเร่งด่วนที่ได้รับมอบหมายเฉพาะกิจจากรัฐบาล
 
 
     
   

กลุ่มประสานนโยบายและแผน
- งานการศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะ ประสานการแปลง นโยบายและแผนงาน โครงการ งบประมาณ และการติดตามประเมินผลในการปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติด
- งานนโยบาย คำสั่ง คำชี้แจ้งเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหายาเสพติด
- งานดำเนินการตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินและแผนปฏิบัติการเพื่อเอาชนะยาเสพติด
- งานนิเทศ งานคณะทำงานติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงานด้านยาเสพติด
- งานติดตามและรายงานผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
- งบประมาณป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
- งานกระทู้เและตอบข้อหารือเกี่ยวกับยาเสพติด
- งานวิเคราะห์ กลั่นกรอง ประสานและเสนอแนะ
- งานประชุม คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานการแก้ไขปัญหายาเสพติด
- งานที่เป็นนโยบายเร่งด่วนที่ได้รับมอบหมายเฉพาะกิจจากรัฐบาล

กลุ่มประสานการปฏิบัติ
- ศึกษา วิเคราะห์เสนอแนะและอำนวยการในการปฏิบัติงาน รวมทั้งรายงานผล ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะและประสานอำนวยการด้านยาเสพติด ในระดับพื้นที่ ศตส.จ.และศตส.อ.
- งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลการดำเนินงาน งานร้องเรียน และแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับยาเสพติด
- รวบรวมประเด็นข้อเสนอการดำเนินงานด้านยาเสพติด ของ ศตส.จ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- งานกลั่นกรองการแต่งตั้งเจ้าพนักงาน ป.ป.ส.
- งานป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
- งานระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวกับยาเสพติด
- งานโครงการเฉพาะกิจด้านยาเสพติด งานเร่งด่วนที่ได้รับมอบหมายเฉพาะกิจจากรัฐบาล