ด่วน
(เอกสาร คู่มือ)
เอกสาร Power Point ประกอบการประชุมจัดทำแผน ภาคกลาง
เอกสาร Power Point ประกอบการประชุมจัดทำแผน ภาคอีสาน
เอกสาร Power Point ประกอบการประชุมจัดทำแผน ภาคเหนือ
เอกสาร ภาพกิจกรรมโครงการประชุมสัมมนาจนท.ฝ่ายอำนวยการฯ 15 - 17 ส.ค. 53
เอกสาร ข่าวมหาดไทย ชมเชยการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ศตส.จ.
เอกสาร PPT ประกอบการประชุมวันที่ 16 ส.ค. 53 ของ นายศิริสุข ยืนหาญ ผอ.ส่วนติดตามและประเมินผล
เอกสาร คำกล่าว นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ในงาน "มหกรรมเทิดไท้ราชินี สมัคคีทั่วแผ่นดิน"
เอกสาร แนวทางการปฏิบัติกวาดล้าง clean เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิ.ย.
ข่าวมหาดไทย นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย สั่งการในที่ประชุม วันที่ 4 มิถุนายน 2553
เอกสาร การตัดโอนงบประมาณเพื่อรองรับการจัดทำแผน ประจำปี 2553 6 เดือนหลัง
เอกสาร คำกล่าวของรองนายกรัฐมนตรี นายสุเทพ เทือกสุบรรณ วันที่ 6 เมษายน 2553
เอกสาร ประกาศรัฐสภา เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย
เอกสาร การปรับรุงกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด (แบบฟอร์ม)
เอกสาร รายชื่อหมู่บ้าน-ชุมชนที่ปรากฎข่าวสารยาเสพติด จำนวน 1,7017 หมู่บ้านชุมชน
เอกสาร power point ประชุมวันที่ 1 - 2 ธันวาคม 2552
เอกสาร คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 249/2552 วันที่ 12 พ.ย.2552
เอกสาร คำกล่าวมอบนโยบาย ของ รองนายกรัฐมนตรี ด้านความมั่นคง/ประธาน ป.ป.ส. วันที่ 12 พ.ย.52
เอกสาร แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติฯและการบริหารจัดการงบประมาณ วันที่ 12 พ.ย.52
เอกสาร การบรรยายเรื่อง แนวทางการดำเนินงานตามปฏิบัติการฯ วันที่ 12 พ.ย.52
เอกสาร Power Point 3 - 4 ก.ย.52 ประชุมเชิงบูรณาการเพื่อจัดทำแผนฯ ประจำปี 2553
เอกสาร ประชุมเชิงบูรณาการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2553
เอกสาร คำปราศรัย เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2552 วันที่ 26 มิถุนายน 2552
เอกสาร 9 ข้อสั่งการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (นายถาวร เสนเนียม) 11 มิ.ย.52
เอกสาร แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (5 รั้วป้องกัน/ 7 โครงการหลัก)
เอกสาร VTR พิธีมอบนโยบายความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและนโยบายด้านยาเสพติด Download
เอกสาร ทำเนียบผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ศตส.จ.ทุกจังหวัด แก้ไข 28 ณ วันที่ 6/05/52
เอกสาร คำกล่าว ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ในพิธีมอบนโยบายด้านความมั่นคงฯและยาเสพติด (18/03/52)
เอกสาร ว865 พิธีมอบนโยบายความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและนโยบายด้านยาเสพติด (18/03/52)
เอกสาร สรุปผลการตรวจนิเทศและติดตามการดำเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามปฏิบัติการ ๙๐ วัน
เอกสาร การตรวจนิเทศและติดตามการดำเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี อยุธยา สมุทรสาคร
เอกสาร การตรวจนิเทศและติดตามการดำเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน
เอกสาร แบบรายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ (ตป 01จ)
เอกสาร แนวทางการดำเนินงานต่อหมู่บ้าน/ชุมชนที่ปรากฎปัญหาต่อเนื่องซ้ำซาก
เอกสาร กำหนดการประชุมมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
เอกสาร คำกล่าวรายงานและมอบนโยบาย ของ นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ นายกรัฐมนตรี 6 พ.ย. 51
เอกสาร คำกล่าวรายงานและมอบนโยบาย ของ พลตำรวจเอก โกวิท วัฒนะ 6 พ.ย.51
เอกสาร VTR ปฏิบัติการ ๙๐ วัน พ้นภัยยาเสพติด โดย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ 6 พ.ย.51
เอกสาร ตารางการจัดสรรงบประมาณของสำนัก ป.ป.ส. ประจำปีงบประมาณ 2552
เอกสาร ด่วนขอให้สรุปยอดจำนวนกำลังพลของศตส.จ. ส่งให้สำนักงาน ป.ป.ส. ภายในวันที่ 20 ส.ค 51
เอกสาร powerpoint ประชุมวันที่ 7 - 9 สิงหาคม 2551 ตอนเช้า 12 MB - ตอนบ่าย 95 MB
เอกสาร ผลการประกวดกิจกรรมในโครงการ To Be Number One ประจำปี 2551
เอกสาร หนังสือแจ้ง 10 จังหวัด (เพิ่มเติม)
หนังสือแจ้งจ.พระนครศรีอยุธยาและจ.ฉะเ้ชิงเทรา

กำหนดการจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ "รวมพลังประชาไทย พ้นภัยยาเสพติด"
เอกสาร แนวทางการค้นหาผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและกระบวนการบำบัดฟื้นฟู
เอกสาร คำสั่งที่ 5/2551 แต่งตั้งคณะทำงานจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ "รวมพลังประชาไทย พ้นภัยยาเสพติด"
เอกสาร คำตอบ มท. (เรื่องการบำบัดรักษา นต.นพ.บุญเรือง)
เอกสาร คู่มือการปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

เอกสาร ประชุมการเรียนรู้ทางไกลด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (VDO Conference) 22 พ.ค. 51
download ป.ป.ส.1
download ป.ป.ส.2
download ป.ป.ส.3
download ป.ป.ส.4
download การบำบัดรักษาผู้เสพผู้ติด
download การดำเนินการตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด พ.ศ.2545

เอกสาร การดำเนินงานตาม พ.ร.บ.ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545

เอกสาร ปฏิบัติการ " รวมพลังประชาไทย พ้นภัยยาเสพติด"
Downlond
Download 2

 
 
 
หนังสือพิมพ์